Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR

BIOLÓGIA

Intézet neve: Biológia Intézet
Tanszékek nevei: Állattani Intézeti Tanszék, Növénytani Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Offenmüller Ramóna
Telefon: 94/504-488
E-mail: offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://www.blgi.ttk.nyme.hu/

 

Az alapszak általános tartalma:

A képzés célja olyan biológusok képzése, akik megfelelő alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, valamint új biológiai ismeretek megszerzésére. Ezen felül, ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, illetve azok kivitelezésére és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterszak, MSc) történő folytatásához.

A képzésről:

A biológia BSc képzés tartalmát társadalom- és természettudományi, valamint szakmai alapozó ismeretek (például: Kémia alapjai, Biológia alapok, Matematikai alapok, Biometria, Bevezetés az információtechnológiába, Fizika alapjai, Földtudományi alapok, Biokémia, Sejtbiológia, Növényszervezettan, Növényrendszertan, Állatszervezettan, Állatrendszertan), szakmai ismeretek (Összehasonlító élettan, Növényélettan, Humánbiológia, Genetika, Mikrobiológia, Molekuláris biológia, Biotechnológia, Állatökológia és állatföldrajz, Növényökológia és növényföldrajz, Evolúcióbiológia, Etológia, Természetvédelem, Környezetvédelem) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja. Az ismeretek elsajátítását modernizált laboratóriumaink és kutatócsoportjaink is segítik.

Specializáció:

Az alapszakon (a fent felsorolt ismeretek elsajátítását követően) egy specializáció (akadémiai) és egy részterületi specializáció (biotechnológus) választható. Az akadémiai specializáció választása esetén a biológus, a mezőgazdasági biotechnológus, a biomérnök, a természetvédelmi mérnök és más, a biológiához kapcsolódó mesterszakok jelentik a továbbtanulás lehetőségét. A részterületi specializáció elvégzése a 6. félév végére közvetlen gyakorlati képzettséget biztosít (természetesen, a továbbtanulás ebben az esetben is lehetséges).

Minderről és egyéb fontos tudnivalókról további információk találhatók intézetünk honlapján: http://www.blgi.ttk.nyme.hu/

Érettségi követelmények:

A következőkben felsoroltak közül kettő választása szükséges: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Továbbtanulási lehetőségek az intézményen (Nyugat-magyarországi Egyetem) belül: természetvédelmi mérnöki MSc, környezetmérnöki MSc, környezettudományi MSc. Más intézményben a fentieken túl az informatika, valamint a természettudományos és műszaki képzési terület számos mesterszakja (MSc) választható.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az alapszakos diploma birtokában például biotechnológiát alkalmazó üzemekben, gyógyszergyárakban, kutatóközpontokban, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumokban, valamint állami és civil környezet- és természetvédelmi szervezeteknél nyílik lehetőség az elhelyezkedésre (pl. termelésfejlesztési, kereskedelmi, szakértői, kutatói, tanácsadói vagy technikai feladatok ellátása). Angol szaknyelvi ismerettel külföldi munkavállalás is lehetséges a fent nevezett munkakörökben.