Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
BIOLÓGIATANÁR

Kapcsolattartó: Dr. Szinetár Csaba
Telefon: 94/504-483
E-mail: szcsaba.bdtf@gmail.com
Web oldal: www.blgi.ttk.nyme.hu

A mesterszak általános célkitűzései:

Az alapfokozaton szerzett ismeretekre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a biológia szakterületi ismeretek bővítése, elmélyítése, a biológiai és természettudományi gondolkodás elmélyítése, a pedagógiai ismeretek bővítése, készségek fejlesztése. A hallgató felkészítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási módszerek, pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok eredményes, innovatív megoldására, alkalmazására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditértékkel a biológia alapképzési szak vehető figyelembe (a bolognai alapképzésben végzett hallgatók 5 féléves, kétszakos tanárképzésre nyerhetnek felvételt, a 2. számú tanár szakjukra való belépés feltétele az 50 kredites tanári modul teljesítése). Egyszakos képzésre a főiskolai szintű biológiatanári, valamint egyetemi szintű biológus és biomérnök diplomával rendelkezők felvételizhetnek, valamint olyan egyéb tanári szakképzetséggel rendelkezők, akik korábbi vagy részképzésben folytatott tanulmányaik során a biológia tanári modul 50 kredites ismereteit megszerezték.

A képzésről:

A bolognai alapképzésben végzett hallgatóknak az első négy félévben biológia szakmai és kutatásmódszertani ismeretek, valamint biológia tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismeretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát; az ötödik félévben a hallgatók közoktatási gyakorlaton vesznek részt. Az előzetes alapfokozatú vagy más felsőfokú szakképzettségtől függően képzési időben, képzési-fejlesztési tartalmakban van különbség.

Felvételi követelmények:

A jelentkezők felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt, mely témakörei a www.sek.nyme.hu/felveteli portálról tölthetők le.

Képzési idő:

2 félév - egyszakos képzésben, főiskolai, egyetemi, vagy mestertanári végzettség birtokában
3 félév - egyszakos képzésben, egyetemi nem tanári vagy pedagógus végzettség birtokában
5 félév - szakpáros képzésben, Ba/BSc fokozat birtokában

Önköltség összege: 300.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A biológiatanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az NymE akkreditált Környezettudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait.

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A végzettek általános és középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el.