Felvételizőknek
Kedves Felvételiző Diák!

Intézményünk 1984-ben indította el az általános iskolai biológiatanárok képzését. 2006-ban kezdődött a kétciklusú (biológia alapképzés és a ráépülő biológiatanári mesterképzés), 2013-ban pedig az osztatlan általános iskolai biológiatanári képzés. Beiskolázási területünk elsősorban Vas, Zala, Győr-Sopron és Veszprém megyékre terjed ki, de az említett megyéken kívül távolabbról is rendszeresen érkeznek hozzánk hallgatók.

A biológus alapszak célja olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A képzés általános társadalom- és természettudományi alapismeretekből, szakmai alapozó ismeretekből, szakmai törzsanyagból (szakmai ismeretekből), valamint differenciált szakmai ismeretekből áll. Mindezek elsajátítása után a biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek és a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására, laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, számítógépes adatfeldolgozásra, önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. A növénytani, az állattani, valamint az ökológiai és természetvédelmi terepgyakorlatok az ismeretek gyakorlati alkalmazását segítik. Az alapszakon belül egy szakirány (akadémiai) és egy szakterületi képzés (biotechnológia) valamelyike választható.

Az akadémiai szakirány elsősorban biológus és más biológiai ismereteket igénylő mesterszakon, pl. természetvédelmi mérnök, biomérnök mesterszakon történő továbbtanulásra készíti fel a hallgatót. Főbb tantárgyai: biokémia, biofizika, biotechnológia és molekuláris biológia, fotoszintézis biológiája, neurokémia, biometria, bioinformatika, fejlődésbiológia, növényökológia és növényföldrajz, állatökológia és állatföldrajz, állatökológiai vizsgálatok, etológia, humánökológia, biodiverzitás monitorozása.

A biotechnológia szakterületi képzés célja a modern biotechnológiai eljárások és módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátíttatása, felkészítés a növényi és állati biotechnológus, biomérnök mesterszakokon történő továbbtanulásra. Főbb tantárgyai: szerkezetvizsgálati módszerek fizikai alapjai, optikai spektrometria fizikai, méréstechnikai alapjai, biofizika, bioelektronikai alapfogalmak, bioinformatika, fehérje és nukleinsav kémia alapjai, mikrobiális biotechnológia, szövettan, analitikai kémia.

Az alapokleveles biológus diplomával a biotechnológiát alkalmazó ipari és mezőgazdasági üzemeknél, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumokban, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezeteknél van munkalehetőség.

Az osztatlan általános iskolai biológiatanár mesterképzés célja „az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására”.

A biológiatanári szak jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), természetismeret-környezettan tanár, magyartanár (általános iskolai), technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár. A képzést 2014-től a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar hirdeti meg, de a biológia tantárgyak oktatása a Biológia Intézetben folyik.

A kutató és tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók az intézet kutató műhelyeinek programjaiba kapcsolódhatnak be. Az intézet oktatói a hallgatók tudományos diákköri tevékenységéhez és szakdolgozatok készítéséhez is változatos témákat kínálnak fel. Osztatlan tanárszakon végzettek számára a doktori iskolánkba (Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola) történő jelentkezés is lehetséges.

A tanulás mellett az intézethez mozgalmas diákélet is kapcsolódik, amelynek nevezetes programjai a hallgatók által szervezett „Biológus Szaknap”, valamint a „Kutatók éjszakája”.

A Biológia Intézetben nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók egyéni képzésére. Gondot fordítunk például arra, hogy a gyakorlatokon mindenki használhasson mikroszkópot, minden hallgató kapjon szemléltető anyagot, mindenki önállóan végezhesse el boncolási, határozási és műszerrel elvégzendő feladatait, valamint mindenki részt vehessen a terepgyakorlatokon.

Ha a tömegképzés helyett a minőségi oktatást tartod fontosnak, akkor válaszd a Nyugat-magyarországi Egyetem biológus, illetve biológiatanár képzését.

A felvételivel és a szombathelyi biológia alapszakos képzéssel kapcsolatos további információkat a www.felvi.hu, valamint a www.nyme.hu honlapon találsz.

Elérhetőség:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet

9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

Telefon: 06 94 504488

e-mail: offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu